Osahankkeet

Kommunikoiva energia

Energiamurros, hiilineutraalisuus ja digitaaliset murrosteknologiat ovat ajankohtaisia teemoja.

Hankkeessa kehitetään ja edistetään:

  • lähienergiayhteisö -pilotteja
  • hiilineutraaleja digitaalisia verkkopalveluja
  • liiketoiminnan kestävyydestä strategisena valintana.

Toteutukseen osallistuu monialaisia asiantuntijoita, yrittäjiä ja opiskelijoita mm. hackathon -tapahtumien muodossa. Pilotoinnit suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä energia- ja media-alan yritysten kanssa ja ne toimivat uusien toimintamallien, menetelmien ja liiketoiminnan edistäjinä.

Hankkeen odotetaan tuottavan uusia toimintamalleja ja palveluja, joiden kautta uusi energiamurros ja hiilineutraalisuus konkretisoituvat kuluttajille, yrityksille ja julkiselle sektorille.

Toiminta-aika: 1.1.2021 – 31.8.2023

Vipuvoimaa EU:lta

UusiutuWat

UusiutuWat hankkeen lähtökohtana on maaseudun elinkeinotoiminnan vahvistaminen ja monipuolistaminen parantamalla yritysten energiaomavaraisuutta, -tehokkuutta ja uusiutuvien energiaresurssien hyödyntämistä.  Alueen maaseutuyrityksille ja yritysryhmille tarjotaan kannattavia yritysten taloutta vahvistavia toimenpiteitä ja yhteistyötapoja, joiden avulla voidaan turvata maaseudun elinvoimaisuutta. Huomattavan resurssipohjan muuntaminen kannattavaksi elinkeinotoiminnaksi perustuu yhteistyöverkostoihin, joissa on mukana yrityksiä, yhteisöjä, julkinen sektori ja tutkimus- ja kehittämistoimijoita.

Hankkeen tavoitteet:

  • UusiutuWat hankkeen päätavoitteena on edistää maaseutuyritysten yhteistyötä uusiutuvan energian tuotannossa ja käytössä. Energiaomavaraisuuden parantamisella tavoitellaan yritysten parempaa taloudellista kannattavuutta ja uusia liiketoimintoja, aluekehityshyötyjä, parempaa huoltovarmuutta ja ympäristöhyötyjä.
  • Yhteistyön ja verkostoitumisen kautta edistetään liiketoimintoja, jotka olisivat yksittäisille yrityksille haasteellisia. Uusiutuvan energian tuotanto ja käyttö monipuolistavat alueen maaseutuyritysten toimintaa, parantavat infrastruktuurin ja koneiden käyttöastetta ja luovat paikallisesti merkittäviä pitkäaikaisia tulo- ja työllisyysvaikutuksia.
  • UusiutuWat-hanke tarjoaa uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden palveluja, liiketoiminnan uudistamisen tukea, sekä malleja vähähiilisyyden parempaan hyödyntämiseen maaseutuyrityksissä. Hankkeen tuloksena on uusia yhteistyöverkostoja ja ratkaisuja alueelliseen uusiutuvan energian liiketoimintaan, maaseutuyritysten energiahuoltoon, sekä ympäristömyönteiseen tuote- ja palvelusuunnitteluun.

Hankkeen vaikutuksena ovat energiatehokkuuden parantuminen, uusiutuvan energian tuotannon ja käytön kasvu, päästövähennykset ja yritysten tuotteiden ja palvelujen markkinointihyödyt. Hankkeen toiminnan vaikutuksia seurataan suorien vaikutusten lisäksi myös aluetaloudellisten tulo- ja työllisyysvaikutusten sekä hiilijalanjäljen osalta.

Hankkeen toteusaika 1.1.2019 – 31.12.2021

Poveria auringosta

Poveria auringosta on viiden energiayrityksen yritysryhmähanke, jota toteuttaa Karelia-ammattikorkeakoulu. Hanke on selvittänyt aurinkoenergiaratkaisujen integrointia aluelämpölaitosten yhteyteen tarkalla kohdesuunnittelulla, tukenut energiaratkaisujen valintaa ja hankintaa sekä asennusta ja käyttöönottoa.

Aluelämpölaitoksien sähkönkulutusprofiili ja vähäiset tuntivaihtelut tekevät niistä hyvin soveltuvia aurinkosähköjärjestelmille. Aluelämpölaitoksiin integroiduista aurinkoenergiajärjestelmistä on kuitenkin vähän kokemuksia tai referenssikohteita Suomessa. Poveria auringosta selvittää aurinkoenergian integrointia hakkeella toimiviin aluelämpölaitoksiin: järjestelmävaihtoehtoja, teknistä toteutustapaa ja kannattavuutta. Ennakkoselvitysten perusteella potentiaalisimpia ratkaisuja tällä sektorilla ovat aurinkosähkö sekä sähkön varastointi.

Teknis-taloudellisesti kannattaviksi ja yritysten liiketoiminnan kannalta perustelluiksi todettuihin kohteisiin on suunniteltu investoinnit ja haettu investointien tukirahoitusta. Poveria auringosta on tukenut energiaratkaisujen hankintaprosessia suunnittelusta laitosten käyttöönottoon ja toimintaan saakka. Hanke on tarjonnut yritysryhmän yrityksille kehittämispalvelun energiaratkaisujen valintaan ja hankintaan ja siten edistänyt uusien investointien syntymistä ja uuden energiatekniikan käyttöönottoa.

Poveria auringosta hankkeen tuloksena on alueellisten energiayrityskohteiden kehittyminen bioaurinko hybridilaitoksiksi, joista voidaan ottaa mallia muihin suomalaisiin lämpöyrityskohteisiin (n. 550 laitosta vuonna 2016). Hankkeen tuloksena on aluelämpölaitosten joustavampi toiminta erityisesti kesäaikaan, energiayritysten kannattavuuden parantuminen, uusiutuvan energian käyttöosuuden kasvu, sekä ympäristö ja imagohyödyt.

Mobiilisähkövarastoilla energiahuoltovarmuutta ja säätövoimaa uusiutuvalle energialle

Mobiilisähkövarasto hankekokonaisuudella, joka koostuu kehittämishankkeesta ja investointihankkeesta, edistetään mobiilien ja kiinteiden sähkövarastojen käyttöä Pohjois-Karjalan alueella.

Eatonin kierrätetyistä ja kunnostetuista sähköauton akkukennoista valmistettu kaupallinen sähkövarastoratkaisu pientalokokoluokkaan. (Jyväskylän sähkömessut 2018)

Hankkeessa kootaan ja tuotetaan uutta tietoa sähkövarastojen parhaasta käyttökelpoisesta teknologiasta ja parhaista käytänteistä Itä-Suomen olosuhteisiin sovellettuna. Lisäksi ennakoidaan lisääntyvän sähkön kiinteistökohtaisen mikrotuotannon vaikutuksia ja mahdollisuuksia sähköalan liiketoimintoihin ja ansaintamahdollisuuksiin niin kotitalouksien, sähköyhtiöiden, sähköverkkoyhtiöiden, palvelualan yritysten ja laitetoimittajienkin kannalta.

Sähköistä liikennettä edistetään demonstroimalla sähköauton monipuolisia käyttömahdollisuuksia sähkövarastona. Hankkeella pyritään edistämään myös vähähiilisempää sähköntuotantoa niin perusvoiman kuin säätövoimankin osalta

Poveria Biomassasta

Poveria Biomassasta hankkeen tavoitteena on kehittää hajautettua uusiutuvan energian käyttöä ja tuotantoa Pohjois-Karjalan alueella edistämällä mm. uusien teknologioiden hyödyntämistä ja demonstrointeja maakunnan alueella. Hajautettu uusiutuvan energian tuotanto tarjoaa hyviä mahdollisuuksia parantaa maaseudun työllisyystilannetta sekä tukee suoraan vähähiilisen yhteiskunnan tavoitetta, ympäristön tilan parantamista ja kestävää luonnonvarojen käyttöä.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet ovat:

  1. Selvittää ja kehittää uusiutuvan energian liiketoimintaratkaisuja sekä koota ja välittää tehokkaasti ajankohtaisinta sekä uusinta tietoa energiayrittäjyydestä ja sen hyvistä käytänteistä/teknologioista
  2. Kehittää uusiutuvaan energiaan liittyviä yhteistyö- ja innovaatioverkostoja, luoda toimiva uusiutuvan energian käytön esittelyverkosto sekä rakentaa toimintamalleja uusiutuvan energian kansainväliseen tiedonsiirtoon.
Karelia-amk:n energia- ja ympäristötekniikan opiskelijat Nurmeksen lämmön vieraana.