Selvitys maatilojen biokaasuinvestointien vauhdittamisesta

Maatilojen biokaasuinvestointien vauhdittaminen -selvitystyön tavoitteena oli tuottaa tietoa biokaasutuotannon hyvistä kokemuksista sekä haastekohdista, biokaasun tuotannon kannattavuudesta ja vaikutuksesta kasvihuonekaasupäästöihin. Selvityksen on laatinut Envitecpolis Oy ja se on tehty maa-ja metsätalousministeriön toimeksiannosta. Selvityksen aineisto ja tietoperusta perustuu todellisiin investointikohteisiin. Erityisesti selvitystyössä haluttiin saada tilannekuva maatalouden biomassoihin (lantajakeet, peltobiomassa) painottuvista biokaasulaitoksista.

Biokaasun tuotannon vauhdittaminen Julkinen loppuraportti_PDF