Ympäristökatselmuksia ja elinkaarianalyysejä yrittäjille

Uusiutuwat hankkeen toimeksiantona tehtiin kolmelle eri yritykselle ympäristökatselmus ja elinkaarianalyysi kunkin yrityksen toiminnasta. Toimeksiannon suorittivat Karelia ammattikorkeakoulun insinööriopiskelijat opintojakson kehittämistehtävinä.

Selvityksissä olivat mukana seuraavat yritykset Pohjois-Karjalasta: Tmi Mottimikko, Sikiönmäen luomutila ja Laukkala Cottages. Tarkoituksena oli tehdä alustavat ympäristökatselmukset yrityksille sekä elinkaarianalyysit yritysten keskeisestä ydintoiminnasta.

Ympäristökatselmukset tehtiin ympäristöjohtamisen ISO 14001 -standardia mukaillen. Ympäristökatselmuksissa perehdyttiin yrityksen toimintaprosesseihin kokonaisuutena, josta tunnistettiin ympäristönäkökohdat ja riskit. Toiminnan osalta selvitettiin yritysten lakisääteiset velvoitteet ja arvioitiin sidosryhmien merkitystä ja odotuksia. Ympäristökatselmukset toteutettiin haastattelujen, yrityksen toimintoja havainnoiden sekä yrityksen toiminnan avainlukuja sekä kulutustietoja soveltamalla.

Yrityksen toiminnan ympäristönäkökohdat pisteytettiin eri kriteereillä. Merkittävimmät näkökohdat yrityksillä yhteisesti olivat energiankulutus ja toimintaan liittyvät kuljetukset. Pisteytyksen avulla voidaan tunnistaa paremmin toiminnan ympäristövaikutukset ja luoda yritykselle ympäristötavoitteet sekä toimenpiteet niiden vähentämiseksi. Tavoitteiden osalta kaikilla yrityksillä korostui energiaomavaraisuuden lisääminen sekä yritystoimintaan liittyen kuljetusten päästöjen vähentäminen.

Yrityksissä on tehty erityisesti energiatuotannon osalta paljon toimenpiteitä uusiutuvan energian lisäämisessä, mikä on auttanut pienentämään yritysten hiilijalanjälkeä.

Elinkaarianalyysien osalta määritettiin yrityksen osalta keskeinen ydintoiminto, jota käsiteltiin LCA-laskennan avulla toiminnon hiilijalanjäljen selvittämiseksi. Esimerkiksi polttopuun tuotannossa elinkaarianalyysin tavoitteena oli kartoittaa koivusta tehdyn polttopuun tuotannon ympäristövaikutuksia alkaen siitä hetkestä, kun raakapuu toimitetaan yritykselle ja päättyen siihen, kun irtokuutio saapuu kuluttajalle. Selvitys tehtiin soveltaen ISO 14040-standardia laskennassa on käytetty SimaPro LCA- ohjelmaa.

Elinkaarianalyyseissä korostuivat hiilijalanjäljen osalta kaikissa yrityksissä kuljetusten osuus erityisesti puun hankinnan (polttopuu), hakelämmityksen (haketusprosessi) ja marjatuotannon osalta.  Energiatehokkuuden ja energiansäästön osalta kaikissa yrityksissä oli tehty paljon toimenpiteitä ja suurin osa kirjatuista tavoitteista ympäristökatselmuksen osalta liittyikin suuremman energiaomavaraisuuden tavoitteluun.

Kaiken kaikkiaan ympäristöosaaminen ja tietoisuus kunkin mukana olleen yrityksen toiminnan ympäristövaikutuksista oli jokaisen kohdalla korkealla tasolla, mutta löytyi myös sellaisia asioita, joihin ei ole huomattu ennen kiinnittää huomiota. Ympäristökatselmukset ja elinkaarianalyysi antavatkin hyvät valmiudet yrittäjälle kehittää toimintaa jatkossa ja kiinnittää yhä enemmän huomiota ympäristöasioihin. Asiakkaille ja sidosryhmille on tärkeää viestiä ympäristöä huomioivasta työstä ja toiminnasta, koska asiakkaiden ja muiden sidosryhmien ympäristötietoisuus lisääntyy jatkuvasti. Ympäristöasioista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä sekä tavoitteista voi käyttää myös yritysten markkinoinnissa ulospäin.